Жишээ тэстүүд

Оролт
2
2 3
Гаралт
Alice
Оролт
2
5 3
Гаралт
Alice
Оролт
3
5 6 7
Гаралт
Bob

Тэмдэглэл