Жишээ тэстүүд

Оролт
6
bb
bb
b
aaa
aa
z
Гаралт
3

Тэмдэглэл