Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 5 4
0 3
4 -4
7 0
-2 -2
Гаралт
3
Оролт
10 5 3 4
7 5
5 2
10 -7
15 0
Гаралт
3