Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 2
Гаралт
0 1 1
Оролт
3 4 5
Гаралт
1 3 2
Оролт
4 1 1
Гаралт
Impossible

Тэмдэглэл