Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
2 5 6
1 3 6 8
Гаралт
2
Оролт
3 3
1 2 3
1 2 3
Гаралт
0
Оролт
1 2
165
142 200
Гаралт
81

Тэмдэглэл