Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1
Гаралт
1
Оролт
3 2
Гаралт
3
Оролт
199 200
Гаралт
200

Тэмдэглэл