Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
1 2
2 3
2 4
4 5
2 1
2 5
1 2
2 5
Гаралт
0
3
2