Жишээ тэстүүд

Оролт
5
....X
.O...
...X.
Гаралт
1
Оролт
5
.....
.O...
.....
Гаралт
2
Оролт
3
...
...
..O
Гаралт
4

Тэмдэглэл