Жишээ тэстүүд

Оролт
6
1 1 1 2 2 2
Гаралт
-1
Оролт
6
2 2 1 1 4 6
Гаралт
1 2 4
1 2 6