Жишээ тэстүүд

Оролт
3 5
2 1 1 2 2 1
2 1 3 2 3 2
2 3 1 3 3 3
1 2 2 3 3
1 2 2 3 2
Гаралт
3
2

Тэмдэглэл