Жишээ тэстүүд

Оролт
5
-1 -1 4 3 -1
Гаралт
2

Тэмдэглэл