Жишээ тэстүүд

Оролт
3
2 3 5
Гаралт
22 3

Тэмдэглэл