Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 0
0 4
4 0
4 4
2 3
Гаралт
16.000000

Тэмдэглэл