Жишээ тэстүүд

Оролт
5
10 12 13 15 10
Гаралт
5 1
Оролт
4
10 20 30 40
Гаралт
1 2