Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 4 3 2 5
Гаралт
1
2 4
Оролт
6
2 1 4 3 6 5
Гаралт
3
1 2
3 4
5 6