Жишээ тэстүүд

Оролт
abacaba
aba
6
Гаралт
100001
Оролт
abacaba
aba
3
Гаралт
0

Тэмдэглэл