Жишээ тэстүүд

Оролт
6 1
-1 -1 -1 8 -1
-1 5 -1 -1
-1 -1 3
-1 -1
-1
Гаралт
5
Оролт
3 2
10 0
11
Гаралт
14

Тэмдэглэл