Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3 2
5 6
5 8
1 3
4 3
4 11
Гаралт
3 1 2 
Оролт
5 3 3
10 18
18 17
10 20
20 18
20 18
Гаралт
2 4 5 

Тэмдэглэл