Жишээ тэстүүд

Оролт
3
-1 -2 -3
Гаралт
6
Оролт
5
-4 2 0 5 0
Гаралт
11
Оролт
5
-1 10 -5 10 -2
Гаралт
18