Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 0 2 3
0 3 3 5
2 0 5 2
3 2 5 5
2 2 3 3
Гаралт
YES
Оролт
4
0 0 2 3
0 3 3 5
2 0 5 2
3 2 5 5
Гаралт
NO