Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2
1 3
1 4
Гаралт
A B B B
Оролт
10
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
Гаралт
D C B A D C B D C D

Тэмдэглэл