Жишээ тэстүүд

Оролт
aaab
2
aa 0 0
aab 1 1
Гаралт
3
Оролт
ltntlnen
3
n 0 0
ttlneenl 1 4
lelllt 1 1
Гаралт
2
Оролт
a
0
Гаралт
1

Тэмдэглэл