Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 2 1 2
Гаралт
120
Оролт
8
1 2 2 1 2 1 1 2
Гаралт
16800