Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
1 1 2
2 3 3
Гаралт
2
Оролт
3 4
1 3 2 6
2 1 5 6
4 4 5 3
Гаралт
4

Тэмдэглэл