Жишээ тэстүүд

Оролт
6 1
2 0 4 0 6 0
Гаралт
2
4
6
Оролт
6 2
2 3 0 5 6 0
Гаралт
2
5
Оролт
4 1
0 0 0 0
Гаралт
1
2
3
4
Оролт
6 2
0 0 1 0 4 5
Гаралт
1
3
4
6

Тэмдэглэл