Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 1
2 2
3 3
4 4
Гаралт
4
Оролт
4
1 2
2 3
3 4
4 1
Гаралт
0