Жишээ тэстүүд

Оролт
4
0 0
2 0
0 2
2 2
Гаралт
0.000000000000000
Оролт
4
1 0
0 1
2 1
1 2
Гаралт
1.000000000000000