Жишээ тэстүүд

Оролт
4 7
5 4 3 2
5 6 5 4
Гаралт
6 4 2 1 
Оролт
5 5
2 4 4 1 3
1 0 1 2 4
Гаралт
4 4 4 3 2