Жишээ тэстүүд

Оролт
1
13
Гаралт
13
Оролт
4
1 2 3 4
Гаралт
14

Тэмдэглэл