Жишээ тэстүүд

Оролт
......
4
3 4
2 3
1 6
2 6
Гаралт
1
1
5
4
Оролт
#..###
5
1 3
5 6
1 5
3 6
3 4
Гаралт
1
1
2
2
0