Жишээ тэстүүд

Оролт
2230
Гаралт
2230
Оролт
-10
Гаралт
0
Оролт
-100003
Гаралт
-10000

Тэмдэглэл