Жишээ тэстүүд

Оролт
10 3 5 2
5 50
7 60
8 100
2 2 5
3
1 3
3
3
Гаралт
55
100
50

Тэмдэглэл