Жишээ тэстүүд

Оролт
4 6 2
1 3 5
1 0
2 1
4 9
1 10
2 10
3 12
Гаралт
3