D. Шоколад

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Боб $W×H$ хавтгай дөрвөлжин хэлбэртэй шоколадтой болжээ. Тэр $(0, 0)$ цэг нь шоколадны зүүн доод буланд, $(W, H)$ цэг нь баруун дээд буланд байхаар координатын системийг төсөөлөв.

Боб шоколадыг хугалан хэд хэдэн хэсэг болгохоор болов. Хуваахдаа үргэлж координатын тэнхлэгүүдийн аль нэгтэй параллель шулууны дагуу хугална. Томьёолбол, үргэлж $x=x_{c}$ юм уу $y=y_{c}$ шулууны дагуу хуваана гэсэн үг. Энд $x_{c}$ ба $y_{c}$ нь бүхэл тоонууд байх юм.

Хуваалт бүрд шоколадны хэсгийг хоосон биш байх $2$ хэсэгт хувааж болно. Боб аль нэг хэсгийг сонгож аваад үүнийг бусаддаа нөлөөлөхгүй байхаар зөвхөн энэ хэсгийг хуваана. Өөрөөр хэлбэл тэр шоколадны бусад хэсгүүдийг хөндөхгүй. Боб $n$ хэсэг хуваан, тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ эдгээрийг хэсэг бүрийг дурын дарааллаар бичиж авав. Эцэст нь түүнд $n+1$ хэсэг шоколад байв. Одоо тэрээр эдгээрийн талбайг хэмжихийг хүсчээ. Боб их залхуу учраас танаас үүнийг хийж өгөөч хэмээн хүсч байна.

Оролт

Эхний мөр нь хавтгай шоколадын өргөн, өндөр болон хуваах тоог харуулах $W$, $H$, $n$ ($1≤W, H, n≤100$) гурван бүхэл тоог агуулна. Дараагийн $n$ мөрүүд нь $i$-р хуваагдсан хэсгийн оройн цэгүүдийн координатыг харуулах $x_{i, 1}, y_{i, 1}, x_{i, 2}, y_{i, 2}$ ($0≤x_{i, 1}≤x_{i, 2}≤W, 0≤y_{i, 1}≤y_{i, 2}≤H$, эсвэл $x_{i, 1}=x_{i, 2}$, эсвэл $y_{i, 1}=y_{i, 2}$) $4$ бүхэл тоог агуулна. Хуваагдсан хэсгүүд нь дурын дарааллаар өгөгдөнө.

Хуваагдсан хэсгүүдийн мэдээлэл нь үнэн байна. Өөрөөр хэлбэл дараагийн хуваалт бүр нь хэсгийг хоосон биш $2$ хэсэгт хуваадаг өгөгдсөн хуваалтын ямар нэг дараалал байдаг.

Гаралт

Үр дүнд үүсэх шоколадны хэлтэрхийнүүдийн талбайг өсөх дарааллаар харуулах $n + 1$ ширхэг тоог хэвлээрэй.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 2
1 0 1 2
0 1 1 1
Гаралт
1 1 2 
Оролт
2 2 3
1 0 1 2
0 1 1 1
1 1 2 1
Гаралт
1 1 1 1 
Оролт
2 4 2
0 1 2 1
0 3 2 3
Гаралт
2 2 4 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...