Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 10
20 30
1 3
Гаралт
3
1 2 3 
Оролт
4
3 10
20 30
1 3
1 39
Гаралт
1
4 
Оролт
3
1 5
2 6
3 7
Гаралт
0