Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 3
5 7
2 4
Гаралт
1 3 2
Оролт
5
1 5
2 4
3 6
1 7
2 6
Гаралт
2 1 3 5 4
Оролт
4
1 3
4 6
5 7
2 3
Гаралт
1 4 2 3