Жишээ тэстүүд

Оролт
3 0
Гаралт
9
Оролт
4 0
Гаралт
24
Оролт
10 1
Гаралт
210
Оролт
8 4
Гаралт
0

Тэмдэглэл