Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3
8 4 3 2 2
3 2 2
Гаралт
2
Оролт
10 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
Гаралт
6

Тэмдэглэл