Жишээ тэстүүд

Оролт
2 5 1
0 2
Гаралт
0.2500000000
Оролт
3 7 3
0 1 6
Гаралт
1.5000000000

Тэмдэглэл