Жишээ тэстүүд

Оролт
8
Гаралт
1.000 0.000
7.000 0.000
9.000 2.000
9.000 3.000
5.000 7.000
3.000 7.000
0.000 4.000
0.000 1.000