Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 1
Гаралт
2
Оролт
4 2 2
Гаралт
4
Оролт
3 2 2
Гаралт
4

Тэмдэглэл