Жишээ тэстүүд

Оролт
10 4
3 3
3 1
4 1
9 2
Гаралт
2
2 3 
Оролт
1 1
1 1
Гаралт
0