Жишээ тэстүүд

Оролт
abacaba
Гаралт
First
2
Оролт
abcde
Гаралт
Second

Тэмдэглэл