Жишээ тэстүүд

Оролт
7 8 2
1 2
2 3
3 4
3 6
4 5
4 7
5 6
6 7
Гаралт
2
Оролт
7 0 2
Гаралт
12
Оролт
7 2 1
1 3
3 5
Гаралт
0

Тэмдэглэл