Жишээ тэстүүд

Оролт
4
0 1 1 1
Гаралт
0
Оролт
1
3
Гаралт
3

Тэмдэглэл