Жишээ тэстүүд

Оролт
9 9 5 5 2 1
Гаралт
1 3 9 7
Оролт
100 100 52 50 46 56
Гаралт
17 8 86 92