Жишээ тэстүүд

Оролт
1 2
2 8
1 16
Гаралт
1
1
Оролт
4 9
1 2
2 1
1 1
2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Гаралт
1
1
2
2
3
4
4
4
4