Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 1
Гаралт
0
Оролт
3 3 3
Гаралт
2