Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1000
1000
0 0
0 1
0 3
Гаралт
2000
Оролт
3 1000
1000
1 0
1 1
1 2
Гаралт
1000