Жишээ тэстүүд

Оролт
8
1 0
1 1
3 0
3 1
2 0
2 1
3 2
7 2
Гаралт
1
0
1
1
1
0
0
4

Тэмдэглэл